รศ.สุขุม นวลสกุล
ประวัติวิทยากร
รศ.สุขุม นวลสกุล
รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Master of Science (Government & Sociology) Texas A & I University
ประกาศนียบัตรสงครามจิตวิทยา สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง บก.สส.

อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง (๒ สมัย)
เคยเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (พลเอกเปรม ติณสูลานนท์)
ลาออกจากราชการก่อนเกษียนเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๒
ตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต หรือ Early Retire
วิทยากรและที่ปรึกษา สถาบันฝึกอบรม มัลติ สมาร์ท

ปัจจุบันเป็นวิทยากรอิสระ รับบรรยายในสถาบันราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนหลายแห่ง
ผลงานทางวิชาการ เช่น เล่นกับคน, แม่ไม้นักบริหาร, ทีเด็ดหัวหน้า, ปากเป็นเอก, คารมเป็นต่อ, สนุกกับชีวิตพิชิตงาน, เพลินกับงานสำราญกับชีวิต ฯลฯ

ข้อมูลประวัติ
http://sukhumn.blogspot.com