TAGS: การบริการการสื่อสารหลักสูตรฝึกอบรมอาจารย์ต๋ออาจารย์พิศาล

หลักสูตร ประสิทธิภาพในงานสื่อสารเพื่อความสำเร็จในงานบริการ โดย อ.พิศาล อุตสาหพงษ์

วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับทัศนคติเชิงบวกและจิตสำนึกที่ดี (Mind-Set) ให้กับบุคลากร
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะการฟังและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
4. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้บริการจัดการทีมและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข

กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรทุกระดับ

รูปแบบสัมมนา
บรรยาย / กิจกรรมละลายพฤติกรรม / กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ / ระดมความคิด

วิทยากรบรรยาย
อาจารย์พิศาล อุตสาหพงษ์
– อาจารย์พิเศษ วิชาวาทนิเทศ
ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– วิทยากร สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

กำหนดการ
2 วัน 1 คืน

วันที่สัมมนา
รุ่นที่ 1 วันที่ 9-10 มกราคม 2564
รุ่นที่ 2 วันที่ 29-30 มกราคม 2564
รุ่นที่ 3 วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2564
รุ่นที่ 4 วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2564
รุ่นที่ 5 วันที่ 12-13 มีนาคม 2564
รุ่นที่ 6 วันที่ 26-27 มีนาคม 2564

อัตราค่าสัมมนา
6,600 บาท / ท่าน

Author

Multi Smart Management Co.,Ltd.